Nøgletal

Med vedtagelsen af lov om Gennemsigtighed og Åbenhed i uddannelserne fra juni 2002 blev der stillet krav til de enkelte institutioner om, at karakterer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

Fra Undervisningsministeriets side blev det understreget, at ikke alle kompetencer kan måles ved prøver og at mange andre forhold end skolen har betydning for elevernes faglige færdigheder. 

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4. Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de bl.a. vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen...

Frafald m.v.

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på uddannelse