Skolens eksamensregler

Hvilke regler gælder i forhold til eksamen?

Eksamensfoto 360Helt overordnet fastsættes eksamensreglerne af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser. Den p.t. gældende eksamensbekendtgørelse er BEK nr 343 af 08/04/2016 - se især kapitel 5Prøveafholdelse.

For at forberede dig til prøverne er det vigtigt, at du kender Undervisningsministeriets gældende regler og krav. Som elev har du et medansvar: manglende kendskab er ikke gyldig grund og fritager ikke for evt. straf. I perioden primo maj - medio maj gennemgår skolens lærere og ledelse disse formelle regler og hvordan du skal forholde dig til den kommende eksamen, foruden at eksamensreglerne uploades på Lectio. 

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde en oversigt over relevante bekendtgørelser for din stx- eller hf-uddannelse. Særligt bør du orientere dig om fagenes faglige mål, som du bliver bedømt på, og som er grundlag for karakterfastsættelsen. Disse findes i fagenes læreplaner eller læreplaner i valgfagene. Endelig kan du orientere dig i BEK nr 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Her finder du i kapitel 1 en beskrivelse af 7-trins-skalaen.

Via nedenstående link har vi præsenteret skolens eksamensregler m.v. i en overskuelig powerpointpræsentation.

 

SGs eksamensorientering