IT-retningslinjer

Brug af PC og mobil


Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger, læreren giver derudover har eleverne pligt til at medbringe en bærbar computer i undervisningen til dagligt fordi:

 • Al information samt skemaændringer fra skolen ligger på vores fælles platform Lectio.
 • Her ligger også meget af det materiale du skal bruge i undervisningen og til eksamen, fx arbejdsspørgsmål, dokumenter, link eller indscannet materiale, som din lærer har lagt til dig.
 • Du skal bruge den bærbare som dagligt arbejdsredskab. Det kan være i de naturvidenskabelige fag, hvor man ved eksperimenter laver dataopsamling på PC; det kan være i sprogundervisningen, hvor vi benytter en online ordbog eller i samfundsfag, hvor man skal ind og finde statistiske oplysninger.
 • Du i matematik skal anvende et fælles matematikprogram, som al matematikundervisning foregår i. Det er også i det program du laver hjemmeopgaver og til sin tid eksamensopgaver.
 • Du kan tage noter på din bærbare, så du har alle dine noter fra undervisning samlet et sted. Der kan dog være forløb, hvor undervisningen er planlagt af læreren til at foregå uden PC
 • På Slagelse Gymnasium har vi en Skyløsning (Google Apps), hvor en stor del af det fremtidige skolearbejde kan komme til at foregå.

Microsoft Office pakke til rådighed

Hvis andet ikke er aftalt med underviseren, skal du aflevere dine besvarelser i Word eller PDF format. Derfor har du som elev på Slagelse Gymnasium muligheden for at downloade den komplette Office pakke både til Windows og MAC. Når du er stoppet som elev på Slagelse Gymnasium, går der 30 dage før din licens udløber

Login

Når du starter på skolen, får du et UNI-login, som du skal bruge for at komme på skolens trådløse netværk. Dette login er unikt og må ikke deles med andre!

Skolen stiller trådløst netværk til rådighed, ligesom vi giver adgang til en lang række ressourcer på nettet. Det er fx online ordbøger, online leksika, datasamlinger, artikelsamlinger samt webbaseret printløsning, hvor du kan printe på skolens kopimaskiner/printere

Computerkrav

 • Et trådløst netværkskort med minimum standard G 
 • PC - Styresystem minimum Windows 7 (anbefalet Windows 10). Af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager understøtter vi ikke Windows XP og Vista
 • MAC - Nyeste udgave af OSX (Vi understøtter ikke versioner før OSX 10.12)
 • Chromebook og Linux supporteres ikke
 • Vi kan ikke anbefale en tablet som til skolearbejde, idet en række programmer og ressourcer ikke kan afvikles herpå, derudover må tablets heller ikke benyttes til eksamen. Som undtagelse kan nævnes Microsoft Surface med Windows 10 (Ikke Windows RT),

Første skoledag

Her vil du få udleveret dit velkomstbrev fra IT-Afdelingen hvorpå dine logininformationer, samt nyttig information står.

Logning

Der sker en central logning af både intern og ekstern trafik på netværket, hvoraf det fremgår hvem, hvornår og hvorfra kommunikationen er foretaget. Det er således muligt at identificere en bruger som har overtrådt gældende regler på nettet. Ved overtrædelse af retningslinjerne forbeholder vi os retten til at lukke din konto indtil der er foretaget en afklaring af hændelsesforløbet mellem dig, Systemadministration og kontaktlærer.

IT-regler

Skolens retningslinjer for IT-adfærd er lavet med udgangspunkt i skolens overordnede studie- og ordensregler samt gældende lovgivning/bestemmelser.

Skolens netværk indgår som et vigtigt værktøj for både elever og medarbejder. Netværket anvendes bredt af hele personalegruppen i det daglige arbejde samt af elever i undervisningen og ved prøver.
Det er vigtigt, at du forholder dig reflekteret til din anvendelse af netværket i undervisningen i forhold til dit udbytte af timen og i forhold til de konsekvenser en uhensigtsmæssig anvendelse kan have for andre brugere.

Du er som elev en vigtig medspiller i forhold til at sikre et stabilt og funktionelt netværk. Hvis du downloader/streamer film/musik via skolens netværk har det konsekvens for andre brugere af netværket. Det kan optage en stor del af båndbredden således at undervisning i andre klasser muligvis ikke er til at gennemføre.

Skolen skal sikre, at der ikke der ikke foregår ulovligheder via skolens netværk. Derfor afkræves personligt log-in, som gør det muligt at kontrollere den enkelte elevs brug af internettet. Det er derfor vigtigt at holde sin kode hemmelig, så dit bruger-id ikke misbruges af andre. Det er altså dig, som er ansvarlig for misbrug via dit bruger-id.

Ved prøver skal skolen sikre, at du alene benytter hjælpemidler, der er tilladt for prøven. Dette er for at sikre en national standard for prøver. Ulovlig brug af netværket under prøver vil resultere i øjeblikke bortvisning fra prøven og mulig bortvisning fra uddannelse.
Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens netværk inddrages i en periode. I særlig grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.

Som bruger på Slagelse Gymnasiums netværk skal du vide følgende: 

 • At du er oprettet med et unikt brugernavn og adgangskode (din konto)
 • At al trafik på netværket overvåges og logges
 • At du jævnfør ovenstående ikke kan færdes anonymt på nettet 
 • Udlån af brugernavn/kode er forbudt og kan medføre bortvisning til eksamen

 

At det, med mindre det udtrykkeligt er en del af undervisningen, IKKE ER TILLADT:  
 • At ændre på skolens it-hardware/software (herunder hærværk)
 • Downloade eller uploade ulovligt materiale via internettet
 • Benytte streaming tjenester såsom Netflix, HBO, Viaplay (For at skåne båndbredden)
At der ved overtrædelse af retningslinjerne kan ske følgende:
 • Lukning af din konto hvorved du mister din adgang til Slagelse Gymnasium's netværk og print
 • Politianmeldelse såfremt der er sket overtrædelse af lovgivningen
 • Er du under 18 år vil forældremyndigheden blive orienteret om hændelsesforløbet

Eventuelle straffesager vedrørende ethvert misbrug af internettet betragtes som et mellemværende mellem den skadelidte og skadevolderens.